REGULAMIN

www.xcafe.pl

 

Sklep internetowywww.xcafe.pl – prowadzony jest przez:

Xcafe – palarnia kawy

Magdalena Tobiasz

Sielec 11A

39 – 120 Sędziszów Młp.,

NIP 818-159-70-45, REGON 180922151

e-mail: xcafe.palarnia@gmail.com

tel. 790 898 825

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej przez Xcafe - palarnia kawy za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem http:/www.xcafe.pl.

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Xcafe - palarnia kawy Magdalena Tobiasz, Sielec 11A, 39 - 120 Sędziszów Młp., NIP 8181597045, REGON 180922151, tel. 790 898 825, www.xcafe.pl.

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

§ 2

Zamówienia i płatności

1. Informacje podane w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia składać można przez stronę internetową www. xcafe.pl, e-mailem na adres: xcafe.palarnia@gmail.com oraz telefonicznie pod nr tel. 790 898 825.

3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość oraz województwo, a także danych kontaktowych: adresu e-mail oraz numeru telefonu, w celu weryfikacji zamówienia.

4. Zamówienia składać można 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

5. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

6. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych (od momentu zaksięgowania wpłaty), do których należy doliczyć czas dostawy, który wynosi od 1-4 dni.

7. Cena towaru zamieszczona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.

9. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, Sprzedający potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Kupującego wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

10. Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

1) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego - ING 13 1050 1445 1000 0091 3079 4499

2) gotówką, przy odbiorze towaru od kuriera Poczty Polskiej, kuriera DPD,  przy wyborze dostawy za pobraniem.

11. Dostawa towarów następuje w wybrany przez Kupującego sposób:

a) Pocztą Polską - Kurier 48 h po przedpłacie

b) Pocztą Polską - Kurier 48 h za pobraniem

c) Kurier DPD - po przedpłacie

d) odbiór osobisty na terenie Ropczyc i Sędziszowa Młp.

12. Sprzedający realizuje zamówienie  w ciągu 1 dnia, do którego należy doliczyć czas dostawy, który wynosi do 2 dni (nie licząc dni wolnych od pracy i świąt) od dnia wysłania towaru przez Sprzedajacego.

13. Dostawa Towaru jest odpłatna. Sprzedający może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

14. Koszty dostawy Towaru są następujące:

  • PocztaPolska - 14 zł (przelew)
  • PocztaPolska - 17 zł (za pobraniem)
  • PocztaPolska odbiór w punkcie - 10 zł (przelew)
  • PocztaPolska odbiór w punkcie- 12 zł (za pobraniem)
  • Kurier DPD - 17 zł (przelew)
  • Kurier DPD - 19 zł (za pobraniem)

 

§ 3

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość,  może od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 i 6 § 3.

2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego: xcafe.palarnia@gmail.com

b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedającego: Xcafe - palarnia kawy Magdalena Tobiasz, Sielec 11A, 39 - 120 Sędziszów Młp.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – w szczególności: kawa, syropy,

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w szczególności: kawa, syropy.

 

§ 4

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres Sprzedającego: Xcafe - palarnia kawy Magdalena Tobiasz,  Sielec 11A, 39-120 Sędziszów Młp.

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: xcafe.palarnia@gmail.com

4. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko Kupującego,

  b) nazwę towaru oraz datę zakupu,

  c) datę wystąpienia wady,

  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

  e) żądanie Kupującego związane z doprowadzeniem towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

5. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedającego: Xcafe - palarnia kawy Magdalena Tobiasz,  Sielec 11A, 39-120 Sędziszów Młp.

 

§ 5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.xcafe.pl jest Magdalena Tobiasz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Xcafe Palarnia Kawy, Sielec 11 A, 39-120 Sedziszów Młp.
NIP: 8181597045, REGON:180922151.


2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług i
wszystkich funkcjonalności serwisu www.xcafe.pl. Fakt niepodania danych osobowych
skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług i wszystkich funkcjonalności serwisu
www.xcafe.pl

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi
przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych
osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto
Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.


4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do 7 dni od momentu zgłoszenia
usunięcia Konta przez Użytkownika.


5. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.


6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw
trzecich.


8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem: https://xcafe.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu cywilnego.

2. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy:

  a) kodeks cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży, 

  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.